Poslednjih 10 kola

Ukupan broj odigranih kola – 2800
Broj odigranih kola u 2024. godini – 39

Na ovom grafikonu možete videti učestanost brojeva u poslednjih 10 kola

Zeleni kvadratići označavaju kad je neki broj poslednji put izvučen, dok crveni kvadratići pokazuju koliko kola neki broj nije izvučen.
najmanje:
– brojevi – 1, 17, 18, 21
– učestanost – 0
najviše:
– brojevi – 37
– učestanost – 4

Sledeći grafikon prikazuje parnost brojeva u kombinacijama izvučenim u poslednjih 10 loto kola.

najmanje:
– kombinacije – 7n, 6n,  1n, 0n
– učestanost – 0
najviše
– kombinacije – 5n, 4n, 3n
– učestanost – 3

7n – 7 neparnih
6n – 6 neparnih i 1 parni
5n – 5 neparnih i 2 parna
4n – 4 neparna i 3 parna
3n – 3 neparna i 4 parna
2n – 2 neparna i 5 parnih
1n – 1 neparni i 6 parnih
0n – 7 parnih