26. godišnje kolo

Ukupan broj odigranih 26. godišnjih kola do 2021. godine – 35.
Prvi put 01.07.1986. godine.

Kombinacije brojeva

U sledećim tabelama prikazane su kombinacije brojeva izvučene u 26. godišnjem kolu po godinama.

UK – redni broj ukupno odigranih kola od 30.07.1985. godine
GOD – redni broj godišnjeg kola
DATUM – datum odigranog kola
I, II, III, IV, V, VI, VII – redosled izvlačenja brojeva

Kombinacije raspoređene po dekadama

P– prva dekada
D– druga dekada
T– treća dekada
Č– četvrta dekada

Kombinacije po parnosti

n – neparni brojevi
p – parni brojevi

Kombinacije bez jedne dekade

Pojedinačni brojevi ukupno

Grafikon prikazuje učestanost pojedinačnih brojeva u izvučenim kombinacijama.

Najređe izvlačeni broj je: 12 — 2 puta.
Najčešće izvlačeni brojevi su: 29, 37 — 11 puta.

Najmanji zbir brojeva kombinacije je 106 — 2003. godine.
Najveći zbir brojeva kombinacije je 194 — 2015. godine.

Najmanji raspon brojeva kombinacije
– 15– 1997. godine.

Najveći
 raspon brojeva kombinacije
– 37 — 1992, 2000, 2005, 2009, 2017. godine

Najčešći raspon brojeva kombinacije
– 37 — 1992, 2000, 2005, 2009, 2017. godine

Najčešći zbir brojeva po kolonama je :
1. kol – 4
2. kol – 2
3. kol – 1, i to 5 puta – 1987, 1991, 1993, 1994, 2010. godine

Najviše brojeva iz jedne kolone je:
– 5 – iz 3. kolone – 2005. godine
– 5 – iz 2. kolone – 2015. godine

Broj kombinacija u kojima su raspoređeni brojevi iz sve 3 kolone je 34 (97.14 %).

Raspored svih izvučenih brojeva u 26. godišnjem kolu po kolonama

I – prva kolona (stubac)
II – prva kolona (stubac)
III – prva kolona (stubac)

Niz brojeva u kombinaciji

– 2 broja u nizu – 28 puta, najčešći nizovi:
– 24, 25 – 3 puta – 1991, 1993, 2000. godine

– 3 broja u nizu – 7 puta
–    4,   5,   6 — 2014. godine
– 17,  18,  19 — 2003. godine
– 28, 29, 30 — 2008. godine

– 4 broja u nizu – 2 puta
– 12, 13, 14, 15 – 1989. godine
 30, 31, 32, 33 – 1997. godine

– 5 brojeva u nizu – 0
– 6 brojeva u nizu – 0
– 7 brojeva u nizu – 0

This entry was posted in 21 - 30. Bookmark the permalink.